REGULAMIN

1. Sklep internetowy www.spidixprint.pl (zwany dalej sklepem) którego właścicielem jest:

SPIDIX Piotr Chachuła
Porszewice 30, 95-200 Porszewice
NIP: 7312050017
REGON: 362832438

adres korespondencyjny (pocztowy):
SPIDIX Piotr Chachuła Porszewice 30, 95-200 Porszewice

 adres poczty elektronicznej: print@spidix.pl

 prowadzi w sieci Internet następujące formy działalności:
– sprzedaż detaliczną i hurtową za pomocą strony internetowej poprzez przyjmowanie złożonych zamówień, które następnie potwierdza obsługa sklepu, co jest niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
– usługi prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) za pomocą strony internetowej poprzez właściwe oprogramowanie, którego funkcje dostępne są dla Klienta po poprawnym przejściu procesu rejestracji.

2. Aby zrealizować zakup w sklepie, niezbędne jest aby Klient posiadał:

– aktywne konto poczty elektronicznej,
– komputer z aktualną wersją przeglądarki internetowej zgodną z aktualnym standardem HTML ustanowionym przez W3C,
– zdolność do czynności prawnych.

4. Proces zawarcia umowy kupna-sprzedaży odbywa się według następującego schematu:

1. Klient wkłada do koszyka dowolną liczbę produktów lub usług poprzez naciśnięcie guzika „dodaj do koszyka”.
2. Klient przechodzi do koszyka i wybiera sposób płatności, dostawy, wypełnia formularz zamówienia z adresem dostawy oraz innymi niezbędnymi do realizacji zamówienia danymi.
3. Klient potwierdza chęć zawarta umowy kupna-sprzedaży wciskając guzik na stronie z informacją o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty oraz o prawach przysługujących kupującym spełniającym definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
4. Sklep potwierdza mailowo przyjęcie zamówienia, tym samym zawiązywana jest umowa kupna-sprzedaży.

 4.1. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. W przypadku braku potwierdzenia sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.

 4. 2. Sklep przyjmuje także zamówienia drogą poczty elektronicznej pod adresem print@spidix.pl

 4.3. Zmiany do zamówienia sklep przyjmuje pod adresem mailowym print@spidix.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zmian w zamówieniu, które jest w trakcie przygotowania do wysyłki.

 4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy Klient nie zrealizuje płatności w ciągu 7 dni, jeśli wybrał opcję płatności w formie przedpłaty.

 4.5. Szczegółowe kwestie w materii umowy kupna-sprzedaży reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

4.6 Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu wszystkich produktów, zapakowaniu oraz przekazaniu kurierowi. Maksymalny czas przygotowania zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

 5. Usługa prowadzenia konta Klienta w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE):

– jest bezterminowa
– może być w każdym momencie przerwana na życzenie Klienta (w przypadku, gdy sklep jest w trakcie realizacji konto zostanie usunięte po doręczeniu przesyłki do klienta) po poinformowaniu sklepu na adres mailowy print@spidix.pl lub na korespondencyjny adres pocztowy,
– zostaje rozpoczęta w momencie, gdy Klient wypełni wniosek rejestracyjny pod adresem https://spidixprint.pl/moje-konto/?action=register oraz potwierdzi poprawność danych poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który sklep wysyła na adres poczty e-mail

 5.1. Dane podane przez Klienta w formularzu będą użyte wyłącznie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane stronom trzecim. Jeśli klient wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, sklep wykorzysta adres e-mailowy do przesłania informacji handlowych dotyczących wyłącznie oferty własnej.

 5.2. Problemy z funkcjonowaniem konta Klienta, oprogramowaniem sklepu lub koszykiem należy zgłaszać mailowo pod adresem print@spidix.pl lub pod adresem pocztowym, korespondencyjnym. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 5.3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 5.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu konta Klienta oraz oprogramowania sklepu zarówno z przyczyn technicznych lub innych niezależnych np. wpływu siły wyższej.

 5.5. Szczegółowe kwestie w materii prowadzenia konta Klienta reguluje Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy.

 6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 6.1. Sklep zastrzega sobie prawo do stosowania promocji cenowych, których szczegółowy regulamin zostanie ogłoszony na stronie internetowej w widocznym miejscu.

 7. Realizacja zamówienia  sklepie przebiega według poniższego schematu:

1. Po potwierdzeniu zamówienia sklep oczekuje na wpłatę Klienta. Potwierdzenie zamówienia trwa zazwyczaj nie dłużej niż 1 dzień roboczy.

2. Jeśli wpłata została dokonana lub Klient wybrał zapłatę przy odbiorze sklep kompletuje zamówione produkty. Kompletowanie produktów trwa zazwyczaj zgodnie z czasem podanym na stronie produktowej. W wyjątkowych sytuacjach może ulec przedłużeniu, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. W momencie skompletowania zamówienia lub zgody Klienta na wysłanie zamówienia niekompletnego sklep nadaje przesyłkę operatorem kurierskim lub pocztowym, co potwierdza stosowną informacją przesłaną do Klienta.

4. Termin doręczenia przesyłki w przypadku usług kurierskich wynosi od 1 do 3 dni roboczych, zaś w przypadku usług pocztowych do 7 dni. W wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu, co jest sytuacją niezależną od sklepu, ale zgodnie z prawem sklep ponosi za nią pełną odpowiedzialność, podobnie jak za stan samej przesyłki.

 7.1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie, sklep zastrzega sobie prawo do nieudostępniania określonych opcji płatności i dostawy.

 7.2. Na każdy zamówienie sklep wystawia paragon (domyślnie) lub fakturę VAT – (na życzenie Klienta).

 7.3. Szczegółowe kwestie w materii realizacji umowy kupna-sprzedaży przez sieć Internet reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

 8. Produkty sprzedawane w sklepie objęte są zarówno dwuletnią rękojmią przez sklep jak i gwarancją przez gwaranta, czyli dystrybutora/hurtownię/producenta. Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 6 miesięcy.

 8.1. Aby rękojmia mogła być rozpatrzona przez sklep Klient zobowiązany jest:

– spełniać definicję konsumenta zawartą w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
– zgłosić na piśmie w formie elektronicznej na adres print@spidix.pl lub papierowej na adres korespondencyjny wadę w ciągu roku od jej zauważenia, w czasie dwóch lat od zakupu.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu (podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu.

 8.2. Aby gwarancja mogła być rozpatrzona przez gwaranta Klient powinien spełnić specyficzne wymogi, jakie określa gwarant na swojej stronie internetowej lub w karcie gwarancyjnej.

 8.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep, lub sklep nie wymienił produktu na wolny od wady, ani tej wady nie usunął.

 8.4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że przy opisie produktu zastrzeżono inaczej np. w przypadku produktów wyprzedażowych, ex-demo i innych tego typu.

8.5 Czas rozpatrzenia reklamacji: do 14 dni od otrzymania przesyłki.

 8.6. Szczegółowe kwestie w materii rękojmi i gwarancji reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy.

 9. Klientowi, który spełnia definicję konsumenta z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie co najmniej 14 dni. Chyba, że sklep informuje na swojej stronie internetowej że jest to termin dłuższy.

 9.1. Aby Klient mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu zobowiązany jest:

– zgłosić chęć zwrotu na piśmie w formie elektronicznej na adres print@spidix.pl lub na adres korespondencji pocztowej,
– odesłać produkt w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia chęci jego zwrotu,

– pokryć koszty zwrotu towaru.

 9.1. Prawo do zwrotu towaru, przysługuje w przypadku produktów które nie znajdują się na stworzonej przez Ustawodawcę liście produktów nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 9.2. W przypadku zwrotu Klient zostanie obciążony kosztami zużycia produktów za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9.3. Sklep zwróci Klientowi cenę wraz ewentualnymi potrąceniami zgodnie z obowiązującym prawem niezwłocznie, w momencie, gdy otrzyma od Klienta zwracany produkt i będzie w stanie ocenić jego aktualny stan zużycia.

 9.4. Szczegółowe kwestie w materii zwrotu towaru reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy. Szczegółowe informacje na temat zwrotu, sklep udostępnia pod adresem: https://spidixprint.pl/zwroty/

10. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres print@spidix.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez sklep dokonanych przez Klienta zakupów. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu sklepu na swój koszt.

 11. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Jeśli zapisy regulaminu ograniczają jakiekolwiek uprawnienia konsumenta sklep zobowiązuje się do niestosowania owych zapisów.

12. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.